Vés al contingut

Parc del riu i aiguabarreig

Municipi:
Corbins
Printer Friendly, PDF & Email
Tipus de patrimoni:
Patrimoni natural
Període històric:
Món actual

L’espai natural de l’Aiguabarreig Segre Noguera Ribagorçana esdevé un oasi al bell mig de la plana agrícola del Segrià. Es tracta d’un bon exemple de la morfologia dels rius pirinencs, un excel·lent representant dels sistemes fluvials de Ponent. És una zona humida d'unes 148 Ha, situada a la zona en què el Segre rep les aigües de la Noguera Ribagorçana (pel seu marge dret), així com les del riu Corb (pel marge esquerre). L’Espai conserva i representa molt bé la vegetació de ribera de les Terres de ponent, i inclou plantes eurosiberianes que penetren dins la plana de Lleida. Els boscos de ribera engloben un bon nombre d’espècies faunístiques interessants tant d’invertebrats com de vertebrats, especialment ocells, que s’hi refugien o s’hi reprodueixen.

Infantil

Capacitats curriculars:  

Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa:

Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte, i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

Continguts Clau:

Àrea de Descoberta de l’entorn:

 • Observació i identificació de l’entorn natural: paisatges, arbres de ribera, plantes, aus, animals de bosc.

Activitats:

 • Observació directa del paisatge i el bosc de ribera.
 • Recollir fulles diferents i observar-les amb les lupes.
 • Buscar rastres i empremtes d’animals.
 • Observació d’aus i fauna autòctona.
 • Dibuixar al natural els arbres de ribera, els animals aquàtics i/o el riu.

  *Es proposa realitzar les activitats per la zona del Parc del Riu.

Primària

Competències curriculars:  

Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-se.

Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

Proposta d’activitats:

 • Observació directa del paisatge i el bosc de ribera.
 • Recollir fulles diferents, observar-les i identificar els arbres o plantes de ribera.
 • Buscar rastres i empremtes d’animals.(Es pot contractar l’activitat dels petits mamífers que ofereixen a espais naturals de ponent.)
 • Observació d’aus i fauna autòctona.
 • Dibuixar al natural els arbres de ribera, els animals aquàtics i/o el riu.
 • Visita de l’aiguabarreig (c.Mitjà i C. Superior)
ESO

Competència 5. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.

Proposta de treball:

Observar el paisatge natural i les activitats econòmiques relacionades amb el sector primari. Impacte de les activitats humanes en el medi i possibles problemes mediambientals.

Competència 6. Aplicar els procediments d'anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi de diverses fonts, per interpretar l’espai i prendre decisions.

Proposta de treball:

Amb un mapa i una brúixola buscar diversos indrets i marcar-los. Seguir una ruta. Treball de camp.

Formació Professional

L’equip docent ha de potenciar l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir d’activitats pràctiques programades per desplegar el currículum. En la Formació professional i els Cicles formatius, les competències professionals van lligades en bona part, a projectes d’intervenció en el territori, i pràctiques reals vinculades a les professions que s’estudien. Aquestes activitats van lligades a Mòduls professionals de cada família professional.

A continuació us fem una relació de les famílies professionals que poden aprofitar aquesta sortida i treballar competències en Mòduls professionals concrets.

- La família professional de Seguretat i medi ambient, pot trobar en el projecte de dinamització i interpretació de l’espai de l’aiguabarreig Segre- Noguera Ribagorçana, un recurs i exemple de treball per als Cicles Formatius i Mòduls professionals, que treballen en l’educació ambiental:

CFGS EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL: Mòduls Professionals de tècniques d’Educació Ambiental i Programes d’Educació Ambiental.

- La família professional d’Activitats físiques i esportives, pot trobar en el recorregut marcat de l’aiguabarreig Segre- Noguera Ribagorçana, un recurs per practicar activitats fisico esportives, que es donen els cicles formatius de:

CFGM ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES: Mòduls professionals de Conducció de Grups i Activitats en el Medi Natural i Conducció de Grups en Bicicletes.

CFGS ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA: Mòduls professionals de Jocs i Activitats Fisicorecreatives i d’Animació Turística, Activitats Fisicoesportives Individual i Activitats d’oci i temps lliure.

Formació Adults

COMPETIC 2

C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment

Realitzacions competencials:

1 Obtenir i tractar imatges fixes i en moviments.

2 Emmagatzemar i accedir a informació multimèdia.

Activitats:

1.1 Obtenir una imatge sobre un paisatge natural, desar-la a l'ordinador i obrir-la amb el programa GIMP.

1.2 Modificar la grandària de la imatge (per exemple, 350x350) utilitzant l'opció Imatge: Escala la imatge.

1.3 Modificar el color, tot seleccionant la imatge completa o l'àrea on es vol realitzar el canvi i aplicant l'eina Cubell de pintura.

2.1 Desar la imatge en una carpeta prèviament preparada i en format JPG a través de l'opció Anomena i desa.

2.2 Intercanviar les imatges dels companys i companyes a través d'un dispositiu USB.